Start Wypominki

Wypominki 2023-2024

MSZE ŚW. WYPOINKOWE
 • 6 listopada 2023 r. godz. 17.00

 • 4 grudnia 2023 r. godz. 17.00

 • 8 stycznia 2024 r. godz. 8.00

 • 5 lutego 2024 r. godz. 8.00

 • 4 marca 2024 r. godz. 17.00

 • 8 kwietnia 2024 r. godz. 17.00

 • 6 maja 2024 r. godz. 18.00

 • 3 czerwca 2024 r. godz. 18.00

 • 1 lipca 2024 r. godz. 18.00

 • 5 sierpnia 2024 r. godz. 18.00

 • 2 września 2024 r. godz. 18.00

 • 7 października 2024 r. godz. 17.00

MODLITWY ZA ZMARŁYCH

Litania za zmarłych

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nim (nią, nimi).
Bramo niebieska -
Królowo Wniebowzięta -
Święty Michale -
Święty Janie Chrzcicielu -
Święty Józefie -
Święty ...... (patronie zmarłego) -
Wszyscy święci i święte Boże -
Bądź mu (jej) miłościw - wybaw go (ją, ich) Panie.
Od zła wszelkiego -
Od cierpień w czyśćcu -
Przez Twoje wcielenie -
Przez Twoje narodzenie -
Przez Twój chrzest i post święty -
Przez Twój krzyż i mękę -
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu -
Przez Twoje zmartwychwstanie -
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie -
Przez zesłanie Ducha Świętego -
Przez Twoje przyjście w chwale -
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba -
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci -
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia -
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę -
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen -
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców -
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek -
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
  

Modlitwa św. Gertrudy za dusze czyśćcowe

Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć. Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę. Amen.
 

Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych

Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich karanie i męki, jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki, którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy. Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na Mękę, którą Twój Syn podjął dla nich. Wspomnij na Krew Przenajświętszą, którą za nich wylał. Wspomnij na gorzką śmierć Jego, którą dla nich podjął i zmiłuj się nad nimi. Za wszystkie ich przewinienia, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Ci przenajświętsze życie i wszystkie czyny Twego najmilszego Syna. Za zaniedbania popełnione w Twojej świętej służbie ofiaruję Ci Jego gorące pragnienia. Za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw ofiaruję Ci nieskończone zasługi Twego Syna. Za wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś, ofiaruję Ci wszystko, co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły. Na koniec za wszystkie męki, które słusznie muszą cierpieć, ofiaruję Ci wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, krew i rany, mękę i śmierć niewinną, którą z najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój Syn. Błagam Cię, abyś raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię tam wielbiły na wieki. Amen.
 

Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia

Modlitwa odmawiana każdego dnia

Panie, usłysz moją modlitwę. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Niedziela

Bądź uwielbiony, Panie, za zmartwychwstanie Twojego Syna i za drogę do życia bez końca, jaką nam przez nie otworzył. Niech wszyscy ci, którzy odeszli od nas nagle, w tragicznych wypadkach, posiądą szczęście wieczne. Okaż im łaskę przebaczenia win i grzechów, z którymi staną przed Tobą.
Wieczny odpoczynek…

Poniedziałek

Panie, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dając udział wszystkim w Twoim szczęściu wiecznym, w każdym złożyłeś zalążek wieczności. Prosimy dziś o Twoje miłosierdzie dla tych, którzy odeszli z tego świata bez pojednania z Tobą i ludźmi. Niech ofiary i modlitwa Kościoła przyniosą im pomoc w uzyskaniu świętości koniecznej do wejścia w bramy raju.
Wieczny odpoczynek…

Wtorek

Panie, który przez krzyż i Twoje zmartwychwstanie otworzyłeś nam niebo, oddajemy Twojemu miłosierdziu tych, którzy podnieśli rękę przeciw życiu - niech wszyscy, którzy dopuścili się zabójstwa, aborcji lub eutanazji, dostąpią Twojej łaski miłości.
Wieczny odpoczynek…

Środa

Bądź uwielbiony, Panie, za wieczne kapłaństwo Chrystusa zmartwychwstałego. Polecamy Ci zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane, wszystkich pełniących szczególną misję w Kościele - niech owoce ich modlitwy i pracy wyjednają im nagrodę w Twoim królestwie.
Wieczny odpoczynek…

Czwartek

Panie, jedyne źródło i pełnio życia, z którego woli się rodzimy i jesteśmy, niech przez zasługi błogosławionej męki Twojego Syna nasi bliscy zmarli - rodzice, rodzeństwo, krewni - zostaną oczyszczeni z win i niech wejdą na ucztę Zmartwychwstałego Baranka.
Wieczny odpoczynek…

Piątek

Panie Boże, ufamy Twojej miłości i miłosierdziu, że przyjmujesz do siebie dzieci nienarodzone z różnych powodów. Prosimy Cię za nie, by się cieszyły wieczną szczęśliwością i oglądaniem Ciebie twarzą w twarz.
Wieczny odpoczynek…
 

Sobota

Wierzymy, Panie, że nie wyczerpała się Twoja litość i miłość nie zgasła, a zamysły, jakie masz wobec człowieka, są zamysłami pokoju i szczęścia, dlatego z nadzieją pełną poddania się Tobie zawierzamy Ci wszystkich tych, którzy sami odebrali sobie życie. Okaż im miłosierdzie.
Wieczny odpoczynek…
 

Akt miłosierdzia za dusze w czyśćcu cierpiące

O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wzniesione na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy okrutnej Jego śmierci. Polecamy Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagamy, racz wejrzeć na nie okiem miłosierdzia Twojego i uproś im wybawienie z mąk. Dla uproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczamy szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy nas obrazili i przez Twoje wstawiennictwo prosimy Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra - łaski i błogosławieństwa w zamian za zło, które nam wyrządzili lub którego nam życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno święta, ofiarujemy Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłości dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. Amen
 

Modlitwa za zmarłą

Prosimy Cię, Panie, zmiłuj się w swojej ojcowskiej dobroci nad duszą Twojej służebnicy N. i wyzwolonej od skażenia śmierci przywróć udział w wiecznym zbawieniu.
Prosimy Cię, Panie, niech nasza modlitwa uprosi u Twojej dobroci oczyszczenie ze wszystkich win dla duszy Twojej służebnicy N., aby osiągnęła Twoje wiekuiste miłosierdzie.
Prosimy Cię, Panie, aby dusza służebnicy Twojej N. osiągnęła udział w świętości wiekuistej, której zadatek otrzymała w Sakramencie wiecznego miłosierdzia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa za zmarłego

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego miłosierdzia i umieść w krainie pokoju i światłości duszę Twojego sługi N., której kazałeś odejść z tego świata, oraz włącz ją do społeczności Twoich Świętych.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twojego sługi N., za którym pokornie błagamy. Prosimy Cię, Panie, uwolnij od więzów grzechu duszę Twojego sługi N., aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania wśród Twoich świętych i wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa za zmarłego w dniu śmierci lub pogrzebu

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), której dzisiaj kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż świętym Aniołom wprowadzić ją do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyła i ufała, niech nie ponosi kar piekielnych, lecz posiądzie szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszą Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), za którą się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczona osiągnęła odpoczynek wieczny.
Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za duszę Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.); jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa za zmarłego w rocznicę śmierci

Boże, miłosierny Panie, obchodząc rocznicę śmierci Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), prosimy Cię, abyś jego (jej) duszy dał miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za duszę Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, prosimy za nią, abyś ją przyjął do społeczności Twoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, otrzymała przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa za zmarłego w rodzinie

Najświętszy Panie, wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego zmartwychwstania. Wprawdzie przygniata nas silnie konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane, będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w proch dom ziemskiego pielgrzymowania - będzie dla nas przygotowana w niebie wieczna ojczyzna.
O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszyła nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa za zmarłych rodziców

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami moich rodziców i odpuść im grzechy; pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa do Matki Bożej za dusze w czyśćcu

Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen.
 
LISTOPAD, STYCZEŃ, MARZEC, MAJ, LIPIEC, WRZESIEŃ 2023/2024

+ Dariusza Drożyńskiego

+ Jerzego Włodarczyka, Genowefę, Stanisława i Andrzeja Pierzchałów, Emilię i Jerzego Boczków

+ Tadeusza Zimnego, Leokadię i Stefana Włodarczyków

+ zm.  z rodz. Borków, Płażewskich i Szczepańskich

+ Wiktorię, Henryka, Czesława Kurków, Stanisława Czajkowskiego, jego rodziców i ks. kan. Józefa Maleckiego

+ Krystynę, Wacława Trzcińskich i Rafała Smolarka

+ Jana, Zbigniewa Zawadzkich, Janinę, Bolesława, Danielę, Stefana Obłąkowskich, Feliksę i Stanisława Czechowiczów

+ Leszka Bajurskiego, Pawełka, zm. z rodz. Gasińskich, Jadwigę i Iwonę Elert

+  Piotra, Romana, Józefę Jakóbczaków, Jadwigę i Józefa Franiaków, Marię Firchał

+ Edmunda Niedzińskiego

+  zm.  z rodz. Soporowskich, Szczypińskich, Biegańskich i dusze w czyśćcu cierpiące

+ Henryka, Marię, Stanisława Markwatów, Salomeę i Stefana Wieczorków

+ Stanisławę, Józefa i dziadków Sieklickich, Stefanię, Zofię, Władysława Lipińskich, Tadeusza Zdanowskiego, Czesławę, Jana i Dariusza Damętków

+ Krystynę, Andrzeja, Marcina, Ewę i Stanisława Gasików, Cecylię i Marka Pietrzaków

+ Zofię, Stanisława Walickich, Sabinę, Edmunda, Zygmunta Niedzińskich

+ Kazimierza Misiaka, Annę i Zygmunta Florczaków, Józefę i Andrzeja Obłąkowskich

+ Elżbietę Kubiak

+ Marka, Zygmunta i Czesławę Krzyżanowskich

+ Andrzeja Wojciechowskiego, Kazimierę, Józefa, Józefę i Andrzeja Stychlerzów

+ Andrzeja Umiastowskiego, Juliannę i Franciszka Kurków

+ zm.  z rodz. Stelmaszczyków

+ Teresę Dutkiewicz

+ Mariannę, Józefa, Mariusza i Henryka Juszczalów, zm. z rodz. Juszczalów i Kamińskich

+ Irenę, Ryszarda, Krzysztofa Żokowskich

+ zm. z  rodz. Kitlińskich i Kubisiaków

+ Janinę, Konstantego, Jana, Ryszarda Kołaczyńskich

+ Wincentego i Mariannę Czarneckich

+ Krystynę, Andrzeja, Wandę, Piotra i Wacława Kamińskich

+ Janinę, Kazimierza, Lucjana i Henryka Pietruszewskich

+ Jerzego i Mariusza Bartczaków

+ Alinę, Józefa i Jerzego Brzywczych

+ Mariana Wójcika

+ Jana, Kazimierza i Jana Kasztelanów

+ Wacława i Helenę Kozyrów

+ Genowefę i Stanisława Izydorzaków

+ Witolda Odrakiewicza

+ Izabelę, Edmunda i Janusza Osówniaków

+ Ryszarda, Stanisława i Anielę Szadkowskich

+ Annę, Stanisława i Grzegorza Stychlerzów

+ Zofię, Henryka, Wiesławę i zm. z rodz. Kawków, Jarzynów i Kamińskich

+ Jana, Józefę i Mariana Wasiaków

+ Teodorę Koperską

+ zm. z rodz. Kordysów

+ Rocha, Zofię i Mariana Kubisów

+ Katarzynę Pawlak

+ Jana, Bronisławę, Wacława Aleksandrowiczów

+ Mariannę, Wacława, Stanisławę i zm. z rodz. Adamczyków

+ Annę, Józefa Kołodziejczaków i ich dzieci

+ zm. z rodz. Mańkowskich

+ Halinę Włodarczyk z d. Zalewską

+ Zofię, Leona, Karola Zalewskich

+ Tadeusza i Henryka Grzyb

+ Krystiana Dąbrowskiego

+ Mariannę i Stanisława Chojnowskich

+ Onufrego, Stanisławę, Władysława i Anielę Betkier

+ Józefa Okurowskiego

+ Genowefę i Jana Zdanowskich

+ Franciszkę Pałkiewicz

+ Marię i Tadeusza Latoszewskich

+ Henrykę, Mariana i Ludwika Wołczyńskich

+ Piotra, Marię, Józefa i zm. z rodz. Szymaniaków

+ Helenę, Jana i Henryka Wieczorków

+ Jadwigę Dymińską

+ Stanisława i Antoniego Słowińskich

+ Marię, Antoniego, Joannę i Adama Waśkiewiczów

+ Tadeusza Słowińskiego

+ Marię i Jana Szuszmanów

+ Adama i Krystynę Smolińskich

+ Katarzynę, Stanisława, Józefa i Krystynę Durdów

+ Annę, Wojciecha, Elżbietę i Agnieszkę Wlazińskich

+ Izabellę, Stanisława, Tadeusza, Andrzeja i Piotra Szewczyków

+ Władysława, Mariannę i Teresę Biernackich

+ Tadeusza Pietrzaka

+ Romualdę, Mariannę, Beniamina Pietrusińskich, Stefanię, Józefa, Remigiusza, Mariannę Kornackich oraz Xenię i Jerzego Bardskich, Stanisławę, Kazimierza, Jadwigę Barańskich, Wiktorię i Teodora Kuszelów, Wiesławę Podsiadłowską i Artura Fronca

+ Andrzeja i zm. z rodz. Skórów, Roszaków, Sroków

+ Irenę i zm. z rodz. Jandzińskich, Pietraszkiewiczów, Maszkowiczów i Kalinowskich

+ Lecha Kaczyńskiego oraz ofiary katastrofy smoleńskiej

+ ks. Bogdana, Józefę, Bolesława, Franciszka, Tadeusza Aletrmanów i za dusze w czyśćcu cierpiące

+ Mariana Sitka i Eugeniusza Mlekickiego

+ Kazimierę i Stanisława Wąsikowskich, Irenę, Ryszarda i Kazimierza Kwiatkowskich oraz Mariannę Matusiak

+ Stanisławę i Feliksa Jakubczyków, Sabinę i Jerzego Pietrzaków, pradziadków Strzelczyków, dziadków Szuflińskich i Jakubczyków, ks. Stanisława Drajczyka i ks. Józefa Wojciechowskiego

+ Krystynę i Józefa Wiśniewskich, Adama Smolarka, Natalię i Mieczysława Sieklickich, zm. z rodz. Wiśniewskich i Aleksandrowskich

+ Zofię, Juliana Adamczyków, Helenę, Mariana i Zdzisława Niedzińskich, Barbarę Miszczak oraz Renatę Szymańską

+ Marię, Władysława i zm. z rodz. Ogrodowczyków i Wiśniewskich, Stanisława Chmielewskiego

+ Adriannę, Aleksandra, Antoninę, Jana i zm. z rodz. Sołdajów i Kolków, Jadwigę, Stefana, Szymona i zm. z rodz. Brzozowskich i Trojanowskich

+  Przemysława Dulskiego, Danutę i Kazimierza Krawczyków, Teodozję, Mariana i Krzysztofa Arndt, Teresę i Jana Rogowskich, Zofię i Teofila Gębalów, Jerzego Kosmulskiego, Ryszarda i zm. z rodz. Zdziechowskich, Alicję, Edwarda i zm. z rodz. Wilkoszewskich

+ Ryszardę Pietrzak i Czesława Matusza

+ bp. Jana Niemca, o. Romualda Kalińskiego, ks. Tadeusza Wojdata, ks. Mariusza Graszka, ks. Zygmunta Malackiego, ks. Tadeusza Fedorowicza, ks. Franciszka Rząsę, ks. Mirosława Tabakę, ks. Waldemara Gawrona, s. Czesławę Lorek, s. Anastazję Zielińską

+ Różę Małgorzatę Święcką i zmarłych z rodziny

+ Jolantę i Aleksandra Opęchowskich, Wiesława i Ewę Kolankiewicz, Stefana i Kazimierę Konarskich, Jolantę Kozłowską, Irenę Grelową, Jerzego Zaborowskiego, Stanisławę Madejską, Mirosława Żwinis, Andrzeja Góreckiego, Stanisławę Sołek, Marię Miedzianowską, Ninę Ludwicką, Joannę Dziechcińską, Marię Sławińską, Andrzeja Kurka, Andrzeja Skupińskiego, Jakuba Kachniarza, Tomasza Galewskiego, Wojciecha Wierzchowskiego, Mirosława Hamera, Marka Balcera, Marka Gnatowskiego, Roberta Sadowskiego, Jadwigę Arkuszewską, Gwidona Busiło, Zygmunta Komora, Piotra Manowieckiego, Kazimierza Krotela, Andrzeja i Krystynę Dudkowskich

GRUDZIEŃ, LUTY, KWIECIEŃ, CZERWIEC, SIERPIEŃ, PAŹDZIERNIK 2023/2024

+  Wiesławę, Eugeniusza, Henryka, Ryszarda, Franciszka i Mariannę Rączkowskich

+ Czesława, Mariannę, Rocha, Florentynę Osówniaków i Jadwigę Jarońską

+ Stanisława, Zuzannę, Mariana, Pelagię, Józefa, Jadwigę i Stefana Franiaków

+ zm. księży i braci zakonnych spoczywających na naszym cmentarzu

+ Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, zm. z rodz. Kąpińskich, Antoniego, Sebastiana Jaców, ks. kan. Zdzisława Kniołka i ks. Józefa Melckiego, Józefa, Helenę Kowalskich i ich rodziców, Teresę i Jana Akonomów

+ Pawła, Grzegorza, Włodzimierza, Bożenę Wituskich, Karolinę Likos, Pawła, Anastazję, Adama Osówniaków

+ Wandę, Stanisława Słowińskich, Krystynę Regulską, Mariannę i Edmunda Florczaków

+ Anielę, Wacława, Zygmunta Goszczów i Helenę Skrzypkowską

+ Walentego, Marię, Tadeusza Wasilewskich, Janinę Wesołowską i Zofię Osińską

+ Karolinę Kłos, Hanię, Tereskę, Franciszka, Tadeusza, Teklę i Bogdana Goszczyńskich

+ Krystynę i Edwarda Jasińskich

+ Zofię, Aleksego, Danielę, Zygmunta, Wojciecha, Janusza Ciurzyńskich, Lidię Jakubik i Krystynę Poręcką

+ Mieczysława Pniewskiego, Barbarę Domagalską i zm. z rodz. Reglinów

+ Halinę, Zbigniewa, Marię, Ignacego, Irenę, Tadeusza Nowickich i zm. z rodz. Skrzosów i Barańskich

+ Kazimierza, Zenobię, Mariannę, Antoniego Szwarczewskich

+ Henryka i Halinę Zemłów

+ Karolinę Świetlicką, Julię Gospodarczyk, Irenę i Józefa Zientalów, Wandę i Jerzego Kaczmarków, Grzegorza Kucharskiego

+ Stanisławę, Antoniego, Alfredę, Józefa i zm. z rodz. Kucharskich, Mariannę, Józefa i zm. z rodz. Pobiedzińskich

+ Mariannę, Stanisława i zm. z rodz. Szewczyków i Guzików

+ Jana, Mariannę, Stefana Zielińskich

+ Wiktora Wituskiego

+ Waldemara Kuźnickiego, Janusza Procha, Władysława Stanucha i zm. z rodz. Milczarków

+ Hannę i Czesława Raczyńskich

+ Jadwigę i Władysława Piotrowskich

+ Helenę i Stanisława Jarzynów

+ Urszulę Pawłowską

+ Aleksandrę Sikorską

+ Romana Jarzynę

+ Katarzynę, Antoniego, Genowefę i Władysława Jeznachów

+ Stanisławę i Henryka Mikulskich

+ Genowefę i Edwarda Bednarków

+ Krystynę i Stanisława Drużewiczów

+ Wacława Aleksandrowicza

+ Jerzego, Helenę, Bronisława, Czesława Gęgniewiczów

+ Krystynę, Tadeusza i Roberta Goszczów

+ Andrzeja, Jadwigę, Antoniego Majtyków

+ Elizę Tomczak

+ Zofię i Adama Lipińskich

+ Barbarę Chudzyńską

+ Juliana i Helenę Zdanowskich

+ Aleksandra i Adelę Ostrowskich

+ Wiesławę Zdanowską

+ Józefa, Genowefę i Nikolę Lipców

+ Krystynę i Stanisława Skrzosów, dziadków Skrzosów i Duplickich

+ Mariannę, Mariana i Jana Wasilewskich

+ Wiesława i Zenobię Chmielewskich

+ Weronikę Kolasa

+ Mirosława, Aleksandrę i Zosię Niziołków

+ Zygmunta Sieczkowskiego

+ Annę, Aleksandra, Marzennę, Adama Zielińskich

+ Andrzeja Wójtowicza

+ Stanisława i Sabinę Kopców, Mariana i Helenę Ćwieków, zm. z rodz. Kopców, Ćwieków, Dobrzynieckich i Kacprzaków

+ Mirosława, Jerzego, Wacława, Genowefę Kowalczyków

+ Antoniego i Zofię Szymańskich

+ Lucjana i Janinę Paruszewskich, zm. z rodz. Paruszewskich, Misiaków i Gmurków

+ Barbarę i Stanisława Wójcików

+ Teresę i Stefana Zdanowskich

+ Mieczysława Słowińskiego, zm. z rodz. Słowińskich i Kowalaków

+ zm. z rodz. Wojtyrów, Gzyrów, Karoniów, Cichoniów i Kropielnickich

+ zm. z rodz. Woźniaków i Bargłów

+ Stefana Włodarczyka, Mariannę, Franciszka, Wojciecha, Cezarego Florczaków, Emilię, Adama Bajurskich

+ Janinę, Władysława Orzechowskich, zm. z rodz. Orzechowskich, Kosiów, Grabarków, Zacharczuków, Skokuniów i za dusze w czyśćcu cierpiące

+ Agnieszkę i Hieronima Wójcików, Juliannę i Wiktora Jagodzińskich, Mariannę Kowalczyk i Aleksandra Buraka

+ Władysławę, Antoniego, Stanisława Zaniewskich, Leonarda i Krzysztofa Bańkowskich

+ Karolinę, Karola, Kazimierza, Eugenię i Ignacego Mostków, dziadków Sołtysiaków i Mostków

+ Elżbietę, Irenę, Władysława, Janinę, Konrada, Wandę, Stanisława, Krzysztofa Szwarczewskich, Henrykę, Józefa, Elżbietę, Mariusza Sitarskich, Edwarda, Kazimierza i Andrzeja Klimaszków, Helenę, Władysława i Józefa Kucharewiczów oraz zm. z rodz. Piotrowskich

+ Alfredę, Mariana i zm. z rodz. Dudkiewiczów i Pindorów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

+  Józefa, s. Kazimierę i zm. z rodz. Wojcieskich, Helenę, Klemensa,  Jadwigę, Ludwika i zm. z rodz. Reników, Borkowskich i Szymańskich, Stychlerzów, Apolonię Zając

+ Edwarda i Czesławę Gosiów, Eugeniusza Stanickiego, Piotra i Anielę Kucharków, Władysława i Władysławę Pełków, Gabriela i Marię Regulskich, Sylwestra i Zbigniewa Białkowskich, Jadwigę i Stanisława Słowińskich, Edwarda i Stanisławę Nosarzewskich, Wacława i Kazimierę Józefowiczów, Karolinę i Piotra Przybylskich, Czesława Misiaka, Jana Kafla, Henryka-Leopolda Voight, Małgorzatę Brzozowską, Marię Cichecką, Krystynę, Władysława i Adriana Bubaczów, Wiesława Klimiuka, Ludmiłę Kania, Helenę Matuszkiewicz, Zofię Jasińską, Leokadię Gersz, Gabriela Szymańskiego, Zdzisława Mordakę, Zofię Cegiełka, Józefa i Janinę Ziółków, Stanisława Stepokura

+ s. Almę Skrzydlewską i zmarłe siostry franciszkanki z Lasek

+ Mirosława Jaworskiego

+ bpa Józefa Zawitkowskiego, bpa Mariana Dusia, bpa Zbigniewa Kraszewskiego, bpa Władysława Miziołka, ks. Józefa Gromka, ks. Ryszarda Rumianka, ks. Jerzego Siedleckiego, ks. Tadeusza Lisa, ks. Romualda Kołakowskiego, ks. Władysława Żochowskiego, ks. Henryka Rokickiego, ks. Janusza Sajnóga, ks. Stanisława Warzeszaka, ks. Kazimierza Szklarczyka, ks. Mieczysława Nowaka, ks. Witolda Świebodę, ks. Jana Sudoła, ks. Sławomira Safadera, ks. Kazimierza Szczurka, ks. Mirosława Nowaka, o. Jana Górę, ks. Dariusza Leszczyńskigo, ks. Piotra Pawlukiewicza

+ Tomasza Górskiego, Marka Krusińskiego, Bogdana Chmielaka, Piotra Gorczycę, Bolesława Korosia

+ Izabelę, Jana, Andrzeja Antczaków

+ Teresę, Andrzeja Woźniaków i Henryka Klimka


Drukuj stronę WsteczOK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.