Start Wypominki

Wypominki 2022/2023

 
MODLITWY ZA ZMARŁYCH

Litania za zmarłych

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nim (nią, nimi).
Bramo niebieska -
Królowo Wniebowzięta -
Święty Michale -
Święty Janie Chrzcicielu -
Święty Józefie -
Święty ...... (patronie zmarłego) -
Wszyscy święci i święte Boże -
Bądź mu (jej) miłościw - wybaw go (ją, ich) Panie.
Od zła wszelkiego -
Od cierpień w czyśćcu -
Przez Twoje wcielenie -
Przez Twoje narodzenie -
Przez Twój chrzest i post święty -
Przez Twój krzyż i mękę -
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu -
Przez Twoje zmartwychwstanie -
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie -
Przez zesłanie Ducha Świętego -
Przez Twoje przyjście w chwale -
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba -
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci -
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia -
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę -
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen -
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców -
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek -
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
  

Modlitwa św. Gertrudy za dusze czyśćcowe

Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć. Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę. Amen.
 

Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych

Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich karanie i męki, jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki, którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy. Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na Mękę, którą Twój Syn podjął dla nich. Wspomnij na Krew Przenajświętszą, którą za nich wylał. Wspomnij na gorzką śmierć Jego, którą dla nich podjął i zmiłuj się nad nimi. Za wszystkie ich przewinienia, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Ci przenajświętsze życie i wszystkie czyny Twego najmilszego Syna. Za zaniedbania popełnione w Twojej świętej służbie ofiaruję Ci Jego gorące pragnienia. Za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw ofiaruję Ci nieskończone zasługi Twego Syna. Za wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś, ofiaruję Ci wszystko, co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły. Na koniec za wszystkie męki, które słusznie muszą cierpieć, ofiaruję Ci wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, krew i rany, mękę i śmierć niewinną, którą z najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój Syn. Błagam Cię, abyś raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię tam wielbiły na wieki. Amen.
 

Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia

Modlitwa odmawiana każdego dnia

Panie, usłysz moją modlitwę. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Niedziela

Bądź uwielbiony, Panie, za zmartwychwstanie Twojego Syna i za drogę do życia bez końca, jaką nam przez nie otworzył. Niech wszyscy ci, którzy odeszli od nas nagle, w tragicznych wypadkach, posiądą szczęście wieczne. Okaż im łaskę przebaczenia win i grzechów, z którymi staną przed Tobą.
Wieczny odpoczynek…

Poniedziałek

Panie, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dając udział wszystkim w Twoim szczęściu wiecznym, w każdym złożyłeś zalążek wieczności. Prosimy dziś o Twoje miłosierdzie dla tych, którzy odeszli z tego świata bez pojednania z Tobą i ludźmi. Niech ofiary i modlitwa Kościoła przyniosą im pomoc w uzyskaniu świętości koniecznej do wejścia w bramy raju.
Wieczny odpoczynek…

Wtorek

Panie, który przez krzyż i Twoje zmartwychwstanie otworzyłeś nam niebo, oddajemy Twojemu miłosierdziu tych, którzy podnieśli rękę przeciw życiu - niech wszyscy, którzy dopuścili się zabójstwa, aborcji lub eutanazji, dostąpią Twojej łaski miłości.
Wieczny odpoczynek…

Środa

Bądź uwielbiony, Panie, za wieczne kapłaństwo Chrystusa zmartwychwstałego. Polecamy Ci zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane, wszystkich pełniących szczególną misję w Kościele - niech owoce ich modlitwy i pracy wyjednają im nagrodę w Twoim królestwie.
Wieczny odpoczynek…

Czwartek

Panie, jedyne źródło i pełnio życia, z którego woli się rodzimy i jesteśmy, niech przez zasługi błogosławionej męki Twojego Syna nasi bliscy zmarli - rodzice, rodzeństwo, krewni - zostaną oczyszczeni z win i niech wejdą na ucztę Zmartwychwstałego Baranka.
Wieczny odpoczynek…

Piątek

Panie Boże, ufamy Twojej miłości i miłosierdziu, że przyjmujesz do siebie dzieci nienarodzone z różnych powodów. Prosimy Cię za nie, by się cieszyły wieczną szczęśliwością i oglądaniem Ciebie twarzą w twarz.
Wieczny odpoczynek…
 

Sobota

Wierzymy, Panie, że nie wyczerpała się Twoja litość i miłość nie zgasła, a zamysły, jakie masz wobec człowieka, są zamysłami pokoju i szczęścia, dlatego z nadzieją pełną poddania się Tobie zawierzamy Ci wszystkich tych, którzy sami odebrali sobie życie. Okaż im miłosierdzie.
Wieczny odpoczynek…
 

Akt miłosierdzia za dusze w czyśćcu cierpiące

O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wzniesione na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy okrutnej Jego śmierci. Polecamy Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagamy, racz wejrzeć na nie okiem miłosierdzia Twojego i uproś im wybawienie z mąk. Dla uproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczamy szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy nas obrazili i przez Twoje wstawiennictwo prosimy Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra - łaski i błogosławieństwa w zamian za zło, które nam wyrządzili lub którego nam życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno święta, ofiarujemy Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłości dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. Amen
 

Modlitwa za zmarłą

Prosimy Cię, Panie, zmiłuj się w swojej ojcowskiej dobroci nad duszą Twojej służebnicy N. i wyzwolonej od skażenia śmierci przywróć udział w wiecznym zbawieniu.
Prosimy Cię, Panie, niech nasza modlitwa uprosi u Twojej dobroci oczyszczenie ze wszystkich win dla duszy Twojej służebnicy N., aby osiągnęła Twoje wiekuiste miłosierdzie.
Prosimy Cię, Panie, aby dusza służebnicy Twojej N. osiągnęła udział w świętości wiekuistej, której zadatek otrzymała w Sakramencie wiecznego miłosierdzia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa za zmarłego

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego miłosierdzia i umieść w krainie pokoju i światłości duszę Twojego sługi N., której kazałeś odejść z tego świata, oraz włącz ją do społeczności Twoich Świętych.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twojego sługi N., za którym pokornie błagamy. Prosimy Cię, Panie, uwolnij od więzów grzechu duszę Twojego sługi N., aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania wśród Twoich świętych i wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa za zmarłego w dniu śmierci lub pogrzebu

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), której dzisiaj kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż świętym Aniołom wprowadzić ją do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyła i ufała, niech nie ponosi kar piekielnych, lecz posiądzie szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszą Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), za którą się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczona osiągnęła odpoczynek wieczny.
Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za duszę Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.); jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa za zmarłego w rocznicę śmierci

Boże, miłosierny Panie, obchodząc rocznicę śmierci Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), prosimy Cię, abyś jego (jej) duszy dał miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za duszę Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, prosimy za nią, abyś ją przyjął do społeczności Twoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, otrzymała przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa za zmarłego w rodzinie

Najświętszy Panie, wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego zmartwychwstania. Wprawdzie przygniata nas silnie konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane, będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w proch dom ziemskiego pielgrzymowania - będzie dla nas przygotowana w niebie wieczna ojczyzna.
O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszyła nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa za zmarłych rodziców

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami moich rodziców i odpuść im grzechy; pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Modlitwa do Matki Bożej za dusze w czyśćcu

Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen.
 
LISTOPAD, STYCZEŃ, MARZEC, MAJ, LIPIEC, WRZESIEŃ 2022/2023

+ Marię i Władysława Ogrodowczyków, zm. z rodz. Ogrodowczyków i Wiśniewskich

+ Kazimierę i Stanisława Wąsikowskich, Irenę, Ryszarda, Kazimierza Kwiatkowskich, Krystynę i Zdzisława Wdowiaków, Mariannę Matusiak, za zm. z rodz. Siwków i Wąsikowskich

+ Walentego, Marię i Tadeusza Wasilewskich i Janinę Wesołowską

+ Edmunda Niedzińskiego i jego rodziców

+ Józefę, Piotra Jakóbczaków, Mariannę Firchał, Jadwigę i Józefa Franiaków

+ Julię Gospodarczyk, Irenę i Józefa Zientalów, Jerzego i Wandę Kaczmarków, Karolinę Świetlicką oraz Grzegorza Kucharskiego

+ Czesława, Mariannę, Rocha, Florentynę Osówniaków i Jadwigę Jarońską

+ Józefa i Józefę Pietrzaków

+ Krystynę i Józefa Wiśniewskich, Adama Smolarka, Natalię i Mieczysława Sieklickich, zm. z rodz. Wiśniewskich i Aleksandrowskich

+ Jana, Zbigniewa Zawadzkich, Janinę, Bolesława, Stefana, Danielę Obłąkowskich, Feliksę i Stanisława Czechowiczów

+ Annę, Aleksandra, Mariannę, Adama Zielińskich i Andrzeja Wójtowicza

+ Czesława, Wiktorię, Henryka Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego

+ Heleną, Mariana, Zdzisława Niedzińskich, Barbarę Miszczak, Zofię, Juliana Adamczyków i Renatę Szymańską

+ zm. z rodz. Płażewskich i Szczepańskich

+ Krystynę, Wacława Trzcińskich i Rafała Smolarka

+ zm. księży i braci zakonnych spoczywających na naszym cmentarzu

+ zm. z rodz. Szczypińskich, Soporowskich, Biegańskich i dusze w czyśćcu cierpiące

+ Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, zm. z rodz. Kąpińskich, ks. kan. Zdzisława Kniołka, ks. kan. Józefa Maleckiego, Antoniego i Sebastiana Jaców, Józefa, Helenę Kowalskich i ich rodziców, Terese i Jana Akonomów

+ Jarosława Kołpaczyńskiego

+ Wandę i Stanisława Słowińskich

+ Janinę, Wacława i Jadwigę Bondlów

+ zm. z rodz. Szymaniaków, Babańczyków, Zakrzewskich i Zysków

+ Zofię i Stanisława Ciurów

+ Józefę i Franciszka Trojańczyków

+ Irenę i Jana Jaworskich

+ Janinę, Konstantego, Jana, Ryszarda Kołaczyńskich

+ Genowefę, Władysława, Katarzynę, Antoniego Jeznachów, Ryszarda, Wiesława, Kazimierza i Jerzego Gaworów

+ Zofię Kryza

+ Karolinę Kłos, Hanię, Tereskę, Tadeusza, Teklę i Bogdana Goszczyńskich

+ Genowefę i Jana Zdanowskich

+ Franciszkę Pałkiewicz

+ Henrykę, Mariana i Ludwika Wołczyńskich

+ Konstantego, Bronisławę i Stanisława Stegienko

+ Honoratę, Halinę i Stanisława Szwarczewskich

+ Jana i Mieczysława Bancerzów

+ Krystynę i Stanisława Skrzosów, dziadków Skrzosów i Duplickich

+ Juliannę, Tadeusza Wróblewskich, Zuzannę, Wiesława Izydorczaków, Grażynę Rudnicką, Mirosława Wróblewskiego, Helenę i Józefa Dmochów

+ Janusza Knyta i zm. z rodz. Knytów

+ Cecylię, Jerzego, Leszka, Ignacego Zdanowskich, Zofię i Szczepana Pietruszewskich

+ Jerzego, Wacława, Genowefę, Mirosława Kowalczyków, Antoniego, Zofię Szymańskich, Lucjana, Janinę, Stefana, Władysława Paruszewskich, Jana, Franciszkę Misiaków, Mariana i Helenę Ćwieków

+ Stanisława, Sabinę, Piotra, Antoninę Kopców, Stanisława i Józefę Dobrzynieckich, Jana i Marię Ćwieków

+ Barbarę i Stanisława Wójcików, zm. z rodz. Kacprzaków

+ Krystynę, Andrzeja, Piotra, Wandę i Wacława Kamińskich

+ Jerzego, Mariusza Bartczaków, Janinę, Lucjana, Kazimierza, Henryka, Zofię i Szczepana Pietruszewskich

+ Mariannę, Łukasza Gapskich

+ Jadwigę i Władysława Piotrowskich

+ Mariannę i Stanisława Szewczyków

+ Teresę Dutkiewicz

+ Waldemara Kuźnickiego, Janusza Procha, Władysława Stanucha, zm. z rodz. Milczarków

+ Józefa, Stanisławę i zm. z rodz. Reglinów, Mieczysława Pniewskiego i Barbarę Domagalską

+ Józefa, Jadwigę, Cecylię, Wacława i Mariana Okurowskich

+ Mariannę, Józefa, Henryka, Mariusza, zm. z rodz. Juszczalów i Kamińskich

+ Andrzeja, Jadwigę, Antoniego Majtyków, Elizę Tomczak, Zofię, Adama Lipińskich i Barbarę Chudzyńską

+ zm. z rodz. Kitlińskich i Kubisiaków

+ Halinę Włodarczyk, Zofię, Leona i Karola Zalewskich

+ Zofię, Henryka Kawków, zm. z rodz. Jarzynów i Kawków

+ Marię i Jana Szuszmanów, Krystynę i Adama Smolińskich

+ Genowefę, Józefa Mikulskich i Nikolę Lipiec

+ Jana Kasztelana

+ Wacława, Jana, Bronisławę Aleksandrowiczów, Zofię, Rocha i Mariana Kubisów

+ Jerzego, Bronisława, Helenę i Czesława Gęgniewiczów

+ Stanisławę i Feliksa Jakubczyków, Sabinę i Jerzego Pietrzaków, dziadków Szuflińskich i Jakubczyków, pradziadków Strzelczyków, ks. Stanisława Drajczyka i ks. Józefa Wojciechowskigo oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

+ ks. Bogdana, Józefę, Bolesława, Tadeusza, Franciszka, Halinę, Stanisława i zm. z rodz. Altermanów i Piątków

+ Mariannę, Wacława, Leszka, Stanisławę Adamczyków, zm. z rodz. Wolskich, Kołodziejczaków i Mańkowskich

+ Irenę, Stanisława, Andrzeja i zm. z rodz. Jandzińskich,  Andrzeja i zm. z rodz. Skórów, Roszaków i Sroków, Anielę, Władysława i zm. z rodz. Maszkowiczów

+ za poległych w walkach o niepodległość Polski, za ofiary reżimu stalinowskiego, za ofiary katastrofy smoleńskiej

+ Romualda, Władysławę i zm. z rodz. Pietraszkiewiczów i Aniszkiewiczów

+ Adriannę, Aleksandra, Antoninę, Jana i zm. z rodz. Sołdajów i Kolków, Jadwigę, Stefana i zm. z rodz. Brzozowskich i Trojanowskich

+  Przemysława Dulskiego, Danutę i Kazimierza Krawczyków, Teodozję, Mariana i Krzysztofa Arndt, Teresę i Jana Rogowskich, Zofię i Teofila Gębalów, Jerzego Kosmulskiego, Ewę, Adama i Leszka Solskich, Ryszarda i zm. z rodz. Zdziechowskich, Alicję, Edwarda i zm. z rodz. Wilkoszewskich

+ Ryszardę Pietrzak i Czesława Matusza

+ ks. Dariusza, Zdzisława i Feliksę Leszczyńskich i Tadeusza Jackowskiego

+ Mieczysława Gogacza
 
GRUDZIEŃ, LUTY, KWIECIEŃ, CZERWIEC, SIERPIEŃ, PAŹDZIERNIK 2022/2023

+ Karolinę, Karola, Kazimierza, Eugenię i Ignacego Mostków

+ Stefana Włodarczyka, Adama i Emilię Bajurskich, Mariannę, Franciszka, Wojciecha i Cezarego Florczaków

+ Władysławę, Antoniego, Stanisława Zaniewskich, Leonarda i Krzysztofa Bańkowskich

+ Elżbietę, Irenę, Władysława, Wandę, Stanisława, Janinę i Konrada Szwarczewskich, Henrykę, Józefa i Mariusza Sitarskich, Kazimierza i Andrzeja Klimaszków

+ zm. z rodz. Kucharewiczów i Piotrowskich

+ Mieczysława Półkę, Annę, Sabinę i Kazimierza Szymańskich

+ Tadeusza Zimnego, Leokadię, Stefana i Jerzego Włodarczyków

+ Genowefę, Stanisława, Andrzeja Pierzchałów, Emilię i Jerzego Boczków

+ Leszka Bajurskiego, Pawełka i zm. z rodz. Gasińskich, Jadwigę i Iwonę Elert

+ Pawła, Grzegorza, Włodzimierza, Bożenę Wituskich, Pawła, Anastazję, Adama, Karolinę Likosów

+ Agnieszkę i Hieronima Wójcików, Juliannę i Wiktora Jagodzińskich, Mariannę Kowalczyk i Aleksandra Buraka

+ Zygmunta, Czesławę, Marka, Józefa i Leokadię Krzyżanowskich

+ Władysławę, Stanisława i Stefana Chojnackich

+ zm. z rodz. Odrakiewiczów, Wasilewskich, Gapskich i Felczaków

+ Genowefę i Bronisława Jasińskich

+ Jerzego, Urszulę, Andrzeja, Stanisławę, Franciszka Bargłów, Stanisława i Annę Jarzynów

+ Alinę, Cecylię, Stanisława i Stefana Sobierajów, Halinę i Henryka Wiśniewskich

+ Zofię, Stanisława i Marka Walickich, Sabinę, Edmunda i Zygmunta Niedzińskich

+ Dariusza, Krystynę i Stefana Drożyńskich

+ Anielę, Wacława, Zygmunta Goszczów i Helenę Skrzypkowską

+ Romana Błaszczyka

+ Krystiana Dąbrowskiego

+ Mariannę i Stanisława Chojnowskich

+ Andrzeja Umiastowskiego

+ Juliannę i Franciszka Kurków

+ Helenę i Wacława Kozyrów

+ Genowefę i Stanisława Izydorzaków

+ Tomasza, Wacława i Franciszkę Wójcikowskich

+ Eugeniusza i Danutę Jasińskich

+ Józefa Okurowskiego, Onufrego, Stanisławę, Władysława i Anielę Betkier

+ Zenobię, Kazimierza, Antoniego, Mariannę Szwarczewskich, Halinę

i Henryka Zemłów

+ Edmunda, Izabelę i Janusza Osówniaków

+ Józefa, Alinę, Franciszka i Anielę Antczaków

+ Tadeusza, Franciszkę i Jana Bluszcz

+ Helenę, Józefa, Stanisława i Piotra Kamińskich

+ Henryka Rutkowskiego

+ Bogdana Bartosika

+ Józefa, Alfredę, Stanisławę i Antoniego Kucharskich, Józefa i Marię Pobiedzińskich

+ Henryka, Barbarę Stykowskich, Marię, Katarzynę, Stanisława i Antoniego Malińskich

+ Wandę, Annę, Andrzeja Mikołajczyków, Katarzynę, Zygmunta Drzewiczów i Jadwigę Kałęcką

+ Andrzeja, Bronisława, Barbarę Pałganów

+ Teodorę Koperską, zm. z rodz. Kordysów, Józefę, Jana, Mariana Wasiaków

+ Alinę, Józefa, Jerzego Brzywczych, Pawła i Mariana Wójcików

+ Marię i Czesława Termanowskich

+ Leona Pietruszewskiego, rodziców Pietruszewskich i Umiastowskich, Michalinę Szpuda, Wacława Potockiego

+ Tomasza, Janinę, Stanisława, Zofię i Jacka Ostrowskich

+ Wiktora i zm. z rodz. Wituskich i Włodarczyków

+ Franciszkę, Wacława, Teresę, Andrzeja i zm. z rodz. Woźniaków i Bargłów

+ Alfredę, Mariana i zm. z rodz. Dudkiewiczów i Pindorów

+ Witolda Odrakiewicza

+ Wacława Aleksandrowicza, Genowefę i Edwarda Bednarków, Krystynę i Stanisława Drurzewiczów

+ Juliannę, Helenę i Wiesię Zdanowskie, Adelę i Aleksandra Ostrowskich

+ Jana, Cecylię, Leonarda Olczaków, Feliksę, Marysię i Czesława Błędowskich

+ Weronikę Kolasa i Mirosława Niziołka

+ Henryka i Danutę Paczkowskich

+ Helenę, Franciszka, Karolinę Prochów, Feliksa, Stanisławę i Mieczysława Samulewiczów

+ Mariannę, Jana, Mariana Wasilewskich, Zenobię i Wiesława Chmielewskich

+ Stanisławę, Józefa i dziadków Sieklickich, Stefanię, Zofię i Władysława Lipińskich, Tadeusza Zdanowskiego i ks. Józefa Maleckiego

+ Mieczysława, Romualda i zm. z rodz. Wojtyrów, Aleksandrę i Mariannę Gzyra, zm. z rodz. Karoniów, Cichoniów, Kropielnickich

+  Józefa, s. Kazimierę i zm. z rodz. Wojcieskich, Helenę, Klemensa,  Jadwigę, Ludwika i zm. z rodz. Reników, Borkowskich i Szymańskich, Stychlerzów, Apolonię Zając

+ Edwarda i Czesławę Gosiów, Eugeniusza Stanickiego, Piotra i Anielę Kucharków, Władysława i Władysławę Pełków, Gabriela i Marię Regulskich, Sylwestra i Zbigniewa Białkowskich, Jadwigę i Stanisława Słowińskich, Edwarda i Stanisławę Nosarzewskich, Wacława i Kazimierę Józefowiczów, Karolinę i Piotra Przybylskich, Czesława Misiaka, Jana Kafla, Henryka-Leopolda Voight, Małgorzatę Brzozowską, Marię Cichecką, Krystynę, Władysława i Adriana Bubaczów, Wiesława Klimiuka, Ludmiłę Kania, Helenę Matuszkiewicz, Zofię Jasińską, Leokadię Gersz, Gabriela Szymańskiego, Zdzisława Mordakę, Zofię Cegiełka, Józefa i Janinę Ziółków

+ bpa Józefa Zawitkowskiego, bpa Mariana Dusia, bpa Zbigniewa Kraszewskiego, bpa Władysława Miziołka, ks. Józefa Gromka, ks. Ryszarda Rumianka, ks. Jerzego Siedleckiego, ks. Tadeusza Lisa, ks. Romualda Kołakowskiego, ks. Władysława Żochowskiego, ks. Henryka Rokickiego, ks. Janusza Sajnóga, ks. Stanisława Warzeszaka, ks. Kazimierza Szklarczyka, ks. Mieczysława Nowaka, ks. Witolda Świebodę, ks. Jana Sudoła, ks. Sławomira Safadera, ks. Kazimierza Szczurka, ks. Mirosława Nowaka, o. Jana Górę

+ s. Almę Skrzydlewską i zmarłe siostry franciszkanki z Lasek

+ Tomasza Górskiego, Marka Krusińskiego, Bogdana Chmielaka, Piotra Gorczycę, Bolesława Korosia
 
WYPOMINKI DODATKOWE

+ Krystynę, Wacława Trzcińskich i Rafała Smolarka

+ ks. bp. Jana Niemca, ks. bp. Józefa Zawitkowskiego, o. Romualda Kalińskiego, ks. Tadeusza Wojdata, ks. Zygmunta Malackiego, ks. Tadeusza Fedorowicza, ks. Franciszka Rząsę, ks. Mirosława Tabakę, ks. Mariusza Graszka, ks. Andrzeja Majewskiego, ks. Andrzeja Jedynaka, s. Anastazję Zielińską, s. Scholastykę Gozdur

+ Krzysztofa, Stefanię, Mieczysława, Anielę, Adama, Irenę, Andrzeja, Jerzego, Jadwigę, Ksawerego, Leona i zm. z rodz. Speichertów

+ Zofię, Stefana, Jana, Teresę, Felicjana, Halszkę, Marię, Annę Marię, Wincentego, Wojciecha, Stanisława, Annę, Jolantę, Wojciecha, Teklę, Stefana i zm. z rodz. Dembińskich

+ Różę-Małgorzatę, Gabrielę-Teresę, Jerzego, Janusza, Anielę, Antoninę, Stanisławę, Eufemię, Zofię, Jerzego i zm. z rodz. Święckich

+ gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego oraz Antoniego-Rafała, Bartłomieja, Hannę, Erazma, Aleksandrę, Stanisława, Pawła, Macieja, Jacka, Mariana

+ Albertynę, Macieja, Olimpię-Zofię, Tadeusza, Marię, Janinę, Irenę i zm. z rodz. Szumskich

+ Elżbietę, Janusza, Zofię i Janusza i zm. z rodz. Pieczkowskich

+ Andrzeja i Marię, Jerzego i Izabel oraz Jerzego Komornickich

+ Marię-Anielę, Romana, Ksenię, Emilię, Łucję Karkoszów

+ Wiktorię i Ferdynanda, Marię, Edwarda, Janinę Orzechowskich

+ Zofię, Jadwigę i Wacława Chojnackich

+ Anielę i Juliana Jełowickich

+ Marię i Tomasza Dziekan

+ Zofię i Józefa Tańskich

+ Krzysztofa, Annę, Edmunda Nieszkowskich

+ Izabelę, Juliana i Andrzeja Sieleckich

+ Ryszarda i Karolinę Kaczorowskich

+ Wiesława i Ewę Kolankiewicz

+ Leszka i Marię Czyżewskich

+ Franciszka i Kazimierę Kaźmierczyk

+ Adama i Zofię Ranwid

+ Stanisława i Mariannę Mrozek

+ Kazimierza i Ludwikę Kołodziej

+ Tomasza i Hannę Domowicz

+ Macieja Haczewskiego

+ Jerzego Zaborowskiego

+ Wojciecha Starczewskiego

+ Małgorzatę Suchorolską

+ Edwarda Szymanka

+ Zenona Bruzdę

+ Zenona Bruzi

+ Stanisława Szarejko

+ Józefa Seleman

+ Aleksandra Mielca

+ Alojzego Tadla

+ Sławomira Piątka

+ Grzegorza Sitko

+ Adama Lenia

+ Marię Winiarską

+ Franciszka Domańskiego

+ Tadeusza Hryniaka

+ Małgorzatę Rajchel

+ Jana Sidorskiego

+ Stanisława Chawko

+ Stanisława Kułaka
 
 

Drukuj stronę WsteczOK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.